• Odstranění rzi a dalších korozních produktů
 • Odstranění nátěrů
 • Odmaštění, odstranění reziduí ropných produktů
 • Odstranění sazí a zuhelnatělých nečistot
 • Odstranění prachu a atmosferického znečištění
 • Odstranění organických a anorganických depozitů
 • Návrh optimálního odstranění nečistot
 • Návrh technologického postupu
 • Validace procesu
 • Vytvoření technologického protokolu
 • Komplexní řešení včetně finální povrchové úpravy

Laserové čištení

Pojistné události, odstranění následků požárů

Bezkontaktní odstranění znečištění kouřem, spalinami a sazemi. Čištění fasád, technologických zařízení atd. bez znečištění okolí.

Naše realizace

Výhody čištění laserem

 • Jedná se o neabrazivní bezkontaktní čištění - při vhodném nastavení parametrů laseru není nijak narušen podkladový materiál, ani při opakovaném čištění nedochází k změnám tvarů forem či k narušení jemných kontur povrchu u historických předmětů.
 • Při laserovém čištění dochází k přechodu nečistot do plynné fáze - prakticky nedochází ke znečištění okolí, nevzniká sekundární odad a jej provozovat v interiérech, za běžného provozu nebo na veřejnosti.
 • Při vhodném nastavení parametrů laseru nedochází k tepelnému ani mechanickému namáhání podkladového materiálu a tím ke změnám jeho tvaru a jemné struktury povrchu.
 • Laserem lze čistit povrchy různých kovů, povrchy z kamene, betonu nebo dřeva.
 • Laserové čištění jednoduše čistí členité povrchy jako žebrování, filtrační mříže, tahokov, materiály s rozlišnou strukturou a složením.
 • Moderní pulzní lasery jsou vysoce účinné, velká část energie je využita k samotné degradaci nečistot, čištění je tak energeticky úsporné. Jelikoč se netvoří sekundární odpad, čištění laserem je ekologické.

Princip čištění laserem

Čištění pomocí laseru je založeno na tzv. laserové ablaci, při níž dochází k interakci čištěného materiálu s velmi silným světelným zářením. Při dopadu záření na nečistoty dochází k jeho absorpci a následně k rozbití kovalentních chemických vazeb v molekulách a k jejich rozpadu. Tímto způsobem lze velmi efektivně odstranit např. rez, staré nátěry, minerální oleje a jinou mastnotu, saze, komplexy kovů apod. Samotný podkladový materiál paprsek neabsorbuje ale odráží, nedochází tedy k předání energie a k narušení jeho povrchu.

Interakce laserového paprsku se znečištěným materiálem je doprovázena řadou fyzikálních procesů, především sublimací, tavením, odpařováním, rázovými vlnami, akustickým efektem atd. Tyto jevy lze v praxi velmi efektivně využít při odstraňování různých nečistot z různých materiálů a dle různých požadavků. Vhodným nastavením jednotlivých parametrů pulsního laseru, jako je energie pulsu, jeho délka, frekvence, trajektorie světelného paprsku atd., lze volit např. mezi velmi intenzivním hrubým odstraněním nečistot, a nebo naopak šetrným čištěním, kdy je např. žádoucí zachování určité patiny u historických předmětů.

Pulzní laser vs tryskání

Detailní porovnání povrchu po odstranění starého nátěru a rzi pomocí pulzního laseru a pomocí tryskání.
I při opatrném tryskání pískem dochází k narušení jemných kontur povrchu, které jsou při laserovám čištění zachovány.

Laser vs. opískování

Ceník

Cena laserového čištění se odvíjí od doby použití laseru. Časová náročnost laserového čištění je závislá na druhu čištěného materiálu, množství a druhu nečistot. Obvyklá hodinová sazba pulzního laseru je v rozmezí 2000 - 3000 Kč, dle rozsahu zakázky a dle použitého laseru.

Přibližné ceny zakázek malého rozsahu:

 • startér, alternátor 300 - 500,-
 • přední kolo s drátěným výpletem 1500 - 2000,-
 • vodou chlazený dvouválec 1500 - 2000,-
 • vzduchem chlazený čtyřválec 2000 - 4000,-
 • doprava - 16,- Kč/km

Uvedené ceny jsou bez DPH.

lsrservices.cz

O nás

Naší hlavní činností je odstraňování nečistot pomocí laserů, v čemž vidíme řadu výhod. Abychom byli schopní zvolit optimální technologii, resp. dosáhnout optimálního poměru kvality, ceny a doby realizace pro konkrétní aplikaci, laserové čištění doplňujeme dalšími technologiemi, jako je mechanické čištění, tryskání a čištění chemické. Umíme flexibilně reagovat na různorodé zakázky při zachování vysoké odbornosti a rychlosti dodání. V případě potřeby zajistíme dopravu, lakýrnické práce, lešenářské služby, výškové práce nebo vysokozdvižné plošiny.

Pokud máme na výběr, rádi volíme české výrobce přístrojů. Disponujeme kvalitními pulzními lasery českého výrobce Narran, se kterým velmi úzce spolupracujeme. Jejich přístroje ROD 200W, ROD 500W a ROD 1000W se nám osvědčily v těch nejtěžších podmínkách. Pokud to podmínky vyžadují, používáne celoobličejové dýchací masky CleanAIR s aktivní ventilací, pro ultrazvukové čištění používáme ultrazvukové lázně řady Indrustrial od f. ULTRAZVUK, s.r.o.

Zakladatel a majitel společnosti Jakub Širc, PhD. vystudoval katedru analytické chemie UK v Praze. Má téměř 20 let zkušeností ze základního a aplikovaného výzkumu na Ústavu makromolekulární chemie AV ČR na vývoji polymerních materiálů především pro medicinální aplikace. Má za sebou řadu zahraničních zkušeností, ať už ze spolupráce se špičkovými výzkumnými institucemi, nebo z vedení humanitárních projektů v rozvojových zemích. Rád se zabývá aplikacemi teoretických předpokladů do praktického řešení reálných situací.

FAQ

Jsou rozdíly mezi čistícími lasery?

Pro čištění povrchů se zpravidla používají pulzní lasery, které se jednak liší nominálním výkonem (zpravidla od 50 do 1000W), důležitým parametrem je ale také energie pulzu, která musí překonat aktivační energii nutnou k narušení chemických vazeb v molekulách odstraňovaného materiálu a k jeho vypaření/sublimaci. Energie pulzů u laserů nižších řad bývá kolem 1mJ, tyto lasery se používají například pro čištění muzejních exponátů. Střední třída laserů má výkon pulzu kolem 10 mJ, vyšší kategorie laserů vhodných pro průmyslové aplikace má energii pulzů i 100 mJ.

Je rozdíl mezi levným laserem z Číny a drahým laserem od evropského výrobce?

Stejně jako u většiny elektronických a optických přístrojů je rozdíl mezi levnými výrobky z východu a výrobky renomovaných výrobců jak cenový, tak kvalitativní. Výrobci z východní Asie často používají u čistících laserů kontinuální zdroje záření, u kterých není možnost nastavení základních parametrů jako je energie pulzu, jeho délka a frekvence. Takové lasery zpravidla mají relativně vysoký výkon, nicméně není možné přizpůsobit parametry danému procesu čištění. Je to v podstatě něco jako odstraňovat nečistoty pilkou na železo - jde to, ale výsledný povrch tomu odpovídá.

Lze laserem odstranit saze a karbon?

Ano, a to velmi efektivně. Saze, spaliny a karbon velmi dobře absorbují světlo o nejčastěji používané vlnové délce čistících laserů 1064nm a velmi ochotně přecházejí do plynné formy. Laserem jdou výborně čistit i takové povrchy jako je dřevo, nebo povrchy opatřené nátěrem. Laserem jdou odstranit například spaliny a saze z fasád, ze stěn, odstranit následky požáru. Stejně tak je efektivní laserové odstranění spalin v motorech a výfukových systémech.

Hrozí poškození povrchu laserem?

Laserové čištění je bezkontaktní a zpravidla nedochází k poškození čištěného povrchu, nicméně důležité je správné nastavení parametrů laseru. Např. u čištění historických předmětů vysoké hodnoty takové nastavení může trvat delší dobu než samotné čištění. Zvláštní opatrnost je třeba věnovat čištění dřeva a materiálů s nízkou tepelnou vodivostí. U čištění kovových předmětů je třeba brát v potaz sekundární ohřátí a následné dilatace, nicméně riziko poškození je v porovnání s ostatními metodami čištění minimální, např. u čištění forem nedochází prakticky k žádnému opotřebení ani u mnohokrát opakovaném čištění. Stejně tak u povrchů leštěných, kartáčovaných či jinak strukturovaných nedochází k narušení povrchu. Laserové čištění se také velmi dobře uplatňuje např. u čištění ocelových povrchů v tokamacích a jaderné energetice, kde jsou nároky na zachování povrchu extrémní.

Kolik laserové čištění stojí?

Cena laserového čištění zpravidla vychází z hodinových sazeb, kde se do značné míry promítají pořizovací náklady čistících laserů (u výkonných přístrojů pro průmyslové aplikace v řádu mnoha milionů). Na druhou stranu při čištění laserem nedochází ke znečištění okolí, velmi často není nutné demontovat elektrické konektory, ložiska a další mechanické komponenty, čalounění apod. Výsledná cena čištění tak často může být nižší než u jiných metod.

Jaké matriály se dají čistit laserem?

Nejčastěji se laserem čistí povrchy z různých kovů, z oceli, litiny, nerezové oceli, hliníku, bronzu apod. Čistit laserem jdou také povrchy pokovené, zde je nutné nastavit vhodné parametry pulzního laseru aby nedošlo k poškození, nicméně i zde je čištění velmi efektivní. Velmi dobře jdou čistit anorganické stavební materiály jako jsou cihly, beton, kámen a sklo (a to i přes sklo) nebo dlažba. Komplikovanější je čištění dřeva, kde je nutné brát zřetel na jeho nízkou tepelnou vodivost a tepelnou stabilitu, nicméně v řadě aplikací je laserové čištění dřeva výhodné. Testovali jsme například odstranění protipožárních laků, které se jinak velmi špatně brousí. Bez problémů lze čistit povrchy kde jsou různé materiály vedle sebe, např. ocel s duralem (alternátory, startéry, čerpadla, generátory). Při vhodném nastavení není nutné demontovat a rozebírat čištěné předměty, citlivě nastavený laser nepoškodí elektrické konektory, gufera, ložiska apod.

Dochází při čištění laserem ke znečištění okolí?

Laserové čištění je založené na takzvané laserové ablaci, kdy převážná většina odstraňovaného materiálu (zpravidla více než 90%) přejde do plynné fáze, v podstatě se vypaří. Jednou ze základních výhod čištěním laserem je že nedochází ke znečištění okolí abrazivním prachem, jako při tryskání, ani tekutinou, jako při mytí tlakovou vodou. Laserem lze čistit v interiérech, fasády nebo konstrukce na veřejnosti (vzhledem k BOZP je nutné jen zamezit riziku expozice laserovému paprsku), v bezprostřední blízkosti generátorů, hydraulických zařízení apod. Vzniká naprosto minimální množství sekundárního odpadu, nedochází k šíření např. mikroplastů nebo částic z nátěrů obsahujících těžké kovy. Laserové čištění je velmi vhodné pro odstraňování nečistot v blízkosti vodních toků a zdrojů pitné vody.

Jaké nečistoty lze laserem odstranit?

Pulzním laserem lze velmi efektivně odstranit rez a další korozní produkty, resp. většinu oxidů a anorganických komplexů kovů jako je hliník, měď, cín, titan apod. Velmi dobře jde laserem očistit povrchy od mastnoty, tzn. od různých olejů, od vazelíny, poměrně často se odstraňují dočasné protikorozní oleje a vosky, velmi dobře laser odstraní zbytky ropných produktů. Laserem odmaštěný povrch je perfektně připravený např. pro svařování nebo pro nanešení nového laku. Další aplikací čistících laserů je odstranění barev a laků, kde je efektivita různá, zpravidla je nutné vyzkoušet laser pro danou aplikaci. Lépe jdou barvy tmavé, poměrně dobře jdou bezbarvé laky. Při dodržení bezpečnostních pravidel jdou efektivně odstranit barvy obsahující těžké kovy jako je suřík. Dále je řada speciálních průmyslových aplikací, odstraňovali jsme např. depozity tvořené karbidy niklu a chromu ze skleněných trubic, anorganické depozity v pecích, komaxitové komory, vakuové komory, grafit, polyuretanovou (PUR) pěnu, polyamidové (PA) povrchy z kluzných pouzder apod. V kombinaci s mechanickým čištěním jsme úspěšně testovali odstranění protipožárních laků. Pomocí laseru lze dekontaminovat povrchy od biologicky aktivních látek jakou jsou léčiva, nebo odstraňovat prach v čistých prostorách.

Kontakt

Fakturační adresa:

LSR Services s.r.o.

U Přádelny 254
Slaný 27401

+420 606 470 023 sirc@lsrservices.cz www.lsrservices.cz

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí.